ፓዝ ቱ ሳክሰስ (Path To Success) ንውልቃውን ሞያውን  መንገዲ ዓወት ዘትሕዝን ዘዕጥቅን ብኢንተርኔት ዝወሃብ ናይ 6 ሰሙን ስልጠና እዩ

Play Video
ሓደ ተኣማሚነ ተስፋ ዝህበካ ነገር እንተልዩ፥ ኣብ “ፓዝ ቱ ሳክሰስ” ዝወሃቡ ሰሙናዊ ትግባረ መደብ ብምልኣት እንተ ተሳቲፍካ: ኣብ ውሽጢ 6 ሰሙን : ነቲ ናብ ዓወት ዘብጽሕ ቀሊልን ፍቱንን መንገዲ ከተለልዮን ክትለማመዶን ክትጅምር : ብምጅማርካ ከኣ ዓቢ ናይ ህይወት መቐይሮ ክኾነልካ እዩ ፥

እዘን ኣብታሕቲ ዘለዋ ሕቶታት እስከ ንነብስኻ ሕተታ . . .

ካብ ቅድሚ ሕጂ ዘሰልጠንክዎም ተምሃሮይን : ካብ ናይ ህይወት ተሞክሮይን ከምዝተረዳእክዎ ፥ መብዛሕትኡ ሰብ ናብ ዓወት ዘብጽሖ ሜላ ኣብ ምንዳይ ይርክብ፥ ንዓኻ ውን ከምኡ ከምዝኸውን ኣይጠራጠርን

ሓደ ሰብ ንኽዕወት ዘድልዮ ዓቕሚ ኣብ ውሽጡ ኣሎ ፥ ነዚ ዓቕሚ ኣብ መዓላ ንኸውዕል ግን ሜላ ምህናጽ የድልዮ: ሜላ ዘይብሉ ምዃኑ ግን ናቱ ጉድለት ኣይኮነን። ምኽንያቱ መሰረት መንገዲ ዓወትን ከምይ ጌርካ ከምትለማመዶን ዘርኣዮ ስለ ዘይረኸበ ጥራይ እዩ::

ንዓኻ ነዚ ሓበሬታ እዚ ረኺብካዮ ዘሎኻ ግን: ሎሚ ለውጢ ትጅምረላ መዓልቲ እያ!

"ፓዝ ቱ ሳክሰስ" ንመጀመርታ ጊዜ ብቋንቋ ትግርኛን ሓይሊ ኢንተርኔት ብምጥቃምን - ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ንዘለው ግዱሳት ደለይቲ ዓወትን ለውጥን ዘቶኮረ ስልጠና እዩ

ትሕዝቶ “ፓዝ ቱ ሳክሰስ” ካብ ዓበይቲ መማህራንን ኣሰልጠንትን ዝበጽሕዎ ናይ ዓወት መትከላትን መምርሒታትን ተጾሚቑ ዝወጸ: (ካብ ከም በዓል ዳረን ሃርዲ ፡ ጂም ሮን ፡ ቶኒ ሮቢንስ ፡ ብራንደን በርቻርድ ፡ ጃክ ካንፊልድ ፡ ዳኒ ጆንሰን ፡ ኦግ ማንዲኖ ፡ወዘተ) ብኻልኣይ ደረጃ ድማ  ናይ 4 ዓመታት ናይ ውልቂ ህይወተይ መቐይሮ ውጽኢት እዩ።

እንታይ ዓይነት ትምህርቲታት የጠቓልል?

ንሽዱሽተ ሰሙናት ዝኸውን ብሓንሳብ ክንጎዓዝ ኢና። ብወገነይ ነቲ ሓሳባት ዝቅይርን ኣንፈት መገዲ ዓወት ዘትሕዝን ፍልጠት ከካፍለካ ፥ ደረጃ ብደረጃ እናመራሕኩ ዘድልየካ ልምምድ ከጀምረካ ተበጊሰ ኣለኹ ። ካባኻ ዝድለ ነቲ ስልጠናታት በብሰሙን ክትወስዶን ብድሕሪኡ ዝወሃብ ልምምድ ክትለማመዶን እዩ ።

ካልኦት እንታይ ይብሉ...

ማርታ ኣዝያ ተገርምን፣ ብተፈጥሮኣ ልዑል ተውህቦ ዘለዋን ኣሰልጣኒት እያ። እቲ ኣዝዩ ዘተባብዕ፣ ኣወንታዊን፣ ደስ ዘብልን ባህሪኣ ነጻ ኮይንካ ንኽትቀርባን  ከም ድሌትካ ኮይንካ ምስኣ  ንኽጸርሕን ይድርኸካ። ማርታ ንዓይ ከም ተገርም ኣሰልጣኒተይ ጥራይ ዘይኮነት ኣዝያ ግድስቲ መንቶር እያ።

ሃኒ ብርሃን

ማርታ ኤርምያስ፡ኣዝያ ህርኩቲ፤ ፍልጠት ዝመልኣ፤ ሰባት ንምሕጋዝ ካብ ዘለዋ ክቱር ድልየት ዝተላዕለ፡ ንርእሳ ከይበለት ብዙሕ እትጽዕር፤ ኣብቲ ምስኣ ዝሰራሕኩሉ ግዝያት ድማ ብኣዝዩ ዉሕሉል ኣገባብ እትመርሕን እተሰልጥንን፡ ናይ ብሓቒ ብዓልቲ ራእይ፡ምስኣ ንምስራሕ ድማ ኣዝያ ምችእቲ ብዓልቲ ሞያን ሓፍትን እያ።

ፌርዶስ በሺር

ንማርታ ኤርምያስ (ማርቲካብ 2013 ካብ ዝፈልጣ ኣትሒዘ ብዙሕ ነገር እየ ካብኣ ተማሂረን ኣብ ሂወተይ ድማ ኣተግቢረዮምን ኩሉ ጊዜ ገርመኒ ካብ መዓልቲ ንመዓልቲ ብዘይ ንሕስያ እያ ንዕብየታ ትጽዕት ንቤተሰባን ኣብ ከባቢኣ ንዘለዉ ሰባትን ኣዝያ ትግደስ ፈቃር ሰብ ድማ  እያ ማርታ ካብዝፈልጦም ውሑዳት ዋላ እኳ ብድሆታት እንተበዝሖምሕልሞም ናብ ጋህዲ ንምልዋጥ ተስፋ ከይቆረጹ ዝሰርሑ ሰባት ሓንቲ እያ ብሳላኣ ኣነ ውን ናይ ዝርርብ ክእለተይ ኣዝየ ኣማዕቢለን ናይ ምሉእ ሂወት ተመሃራይ ድማ ኮይነ

ኢሳያስ በርሀ

ማርታ ኣዝዩ ዝነኣድ ባህርያት ዘለዋ ኣሰልጣኒት እያ። ንህዝቢ ከተገልግል ዘለዋ ድልየት ጥራይ ዘይኮነስ ብርዝነት ተሞክሮኣ ብልጽቲ ኣርኣያ እያ። ማርታ ሚዛናውነት ምሕላው፣ ቀዳምነት ምስራዕ፣ ምስ ካልኦት ብጽቡቕ ሓቢርካ ናይ ምስራሕ ኣብ ዝኣመሰሉ ኣዝዩ ዝነኣድ ክእለት ኣለዋ።

ስምረት ኣርኣያ

ማርታ ካብቲ ኣወንታዊ መንነታን ፥ ፍሕሽው ፍሽኽታኣን ንላዕሊ ናይ ዓወት ራእይ ንዘለዎ ኩሉ ዝብጻሕ ከምዝኾነ ብህይወታ ኣብነት ዝኾነት  ኣማኻሪት እያ። 
ዘገርም ናይ ምስማዕ ክእለት ዘለዋ ኮይና ፥ ኣብ ውሽጢ ሰብ ዘሎ ዕቑር ሓይሊ ብግቡኡ ኣብ ጥቕሚ ንኽውዕል መገዲ ብምድልዳል ሜላ  ኣውጺኣን ምኽሪ ለጊሳን ፥ ትሕግዝ ዘላ ዕንቊ ዝኾነት መምህርን ፥ ኣማኻሪትን ፥ ኣሰልጣኒትን አያ 

ዮሃንስ ልዑልሰገድ

ምስ ማርታ ምስራሕ ብብዙሕ መንገድታት ሓጊዙኒ ዩ፡ ገለ ካባታቶም ንምግላጽ፡ኣብ ስራሕና ዕውታት ክንከውን መጀመርያ ነብስና ምፍላጥ ከም፡ዘድልየና ካብኣ ክመሃር ክኢለ። ንሰብ ክትሕግዝ ምኽንያት ከም ዘየድልየካ ውን ካብቲ፡ንሳ ትገብሮም፡ ነገራት ክምሃር ክኢለ።
 
 

ማርታ ተስፋጋብር

ማርታ ኤርምያስ

ኣነ ናይ ባዕለይ መንገዲ ዓወት ቅድሚ ምጅማረይ ዝነበረ ህይወተይ ዝበዝሕ ግዜ ክልተ ስጉምቲ ንቕድሚት ሓደ ስጉምቲ ንድሕሪት ዘለዎ ጉዕዞ እዩ ነይሩ። ምዕባለ ህይወተይ ሓንሳብ ጽቡቕ ሓንሳብ ዝሕቱል  ገለ ዓመታት እኸስበን ገለ እኸስረን  ካብ ክበጽሖ ዝኽእል ንታሕቲ እነብር ነይረ 

ርግጸኛ ዝነበርኩሉ ግና ሓደ ነገር ነይሩ። መጻኢ 10 ዓመታት ናይ ህይወተይ ፡ ከምተን ዘሕለፍክወን 10 ዓመታት ክኾና ከምዘይደሊ!

ቅድሚ 4 ዓመታት ነዚ ናይ ዓወት ፎርሙላ ዘላለየኒ ኣጋጣሚታት ምስ ተፈጥረ፡ ኣብ ህይወተይ ኩሉ ነገር ተቐይሩ።

ሽዑ መትከላት ፓዝ ቱ ሳክሰስ ኣብ ናይ ውልቃዊን ሞያዊን ህይወተይ ምስ ኣተግበርኩ ፡ ካብ ሓፋርን ቁጥብቲን ናብ ግልጺን ተባዕን፡ ካብ ተቆጺራ ትሰርሕ ዘነበረት ናብ ብርእሳ ትሰርሕ:  ካብ ኣብ እኩብ ሰብ ምዝራብ እትፈርህ ናብ ኣብ ፌስቡክ 25 ሽሕ ተኸተልቲ ዘለውዋ ደራኺት ክኸውን በቒዐ። ልዕሊ ዝኾነ ግዜ ድማ ህይወተይ ኣሓጒሱኒ። ውልቃዊ ዕላማይ ውን ነጺሩለይ።

ብምኽንያት ቢዝነስ ብዝሒ ሰባት ክረክብ ምስ ጀመርኩ ከኣ ፥ ከምቲ ኣነ ዝነበርክዎ፡ ተስፋታቶም ከይፍጽሙ ኣንፈት ዝጠፍኦም፥ ብዙሓት ሰባት ከምዘለዉ ተረዲአ።

ስለዚ ድማ ፓዝ ቱ ሳክሰስ ንኽምስርት ተለዓዒለ

ክሳብ ሕጂ ፡ ንውልቀ ሰባት ብውልቂ ኣብ ምስልጣን ክሰርሕ ጸኒሐ፥

ውልቀ ሰባት ዕላማኦም ንኸለልዮ፡ መሰናኽል ንኽሰግሩ ፡ ኣብ ውልቅን ሞያውን ህይወቶም ንኽስጉሙን ምስልጣን(coaching) ዘዕገበኒ ስራሕ እኳ እንተኾነ ፡ ካብ ብዙሓት ሰባት “ብኸመይ እየ ናይ ዓወት መትከላት ኣብ መዓልታዊ ህይወተይ ከተግብሮም ዝኽእል?” ዝብል ሕቶታት ምስ ወሓዘኒ ፓዝ ቱ ሳክሰስ ተመስሪታ።

እዚ ስልጠና ብኸመይ ይቐርብ?

P2SA 2021 G1

$299
$ 199
00
  • ዕላማታትካ ብንጹር ምልላይ
  • ኣብቲ ዘድሊ ነገር ብኸመይ ከምተተኩር
  • ኣብ ዝሓጸረ እዋን ውጽኢት ምርካብ
  • ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምስግጋር ዘድልዩኻ ሜላታት
  • ድኽመታትን ኣሉታዊ ልምድታትን ብኸመይ ከምተወግድ
  • ክሳራ ዘይብሉ ኣጠቓቕማ ግዜ ብኸመይ ከምተማዕብል
  • ውሳኔን ፡ ስጉምትታትን ትወስድ ሰብ ምዃን
  • ንህይወትካ ሚዛናውነት ብኸመይ ከምተትሕዝ
Limited Time

ብዛዕባ እዚ ፕሮግራም ብተደጋጋሚ ዝመጹ ሕቶታት፡

መልሲ፡ ብገምጋም ካብ 2 – 3 ሰዓታት ኣብ ሰሙን (1 ሰዓት ንኣስተምህሮን ፡ 1 – 2 ሰዓታት ድማ ባዕልኻ ንትገብሮ መጽናዕትን ዕዮ ገዛን)

መልሲ፡ ኢንተርነት ኣብ ዘለዎ ኮምፒዩተር ወይ ሞባይል ተለፎን ብምእታው (login) ብምግባር ቪድዮታት ብምርኣይን መከታተሊ ፎርምታት ብምምላእን ክትሳተፍ ትኽእል።

መልሲ፡ ዘሎ ጽሑፋት ብመልክዕ ፒ.ዲ.ኤፍ (PDF) ስለ ዝቐርበልካ ፕሪንት ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ: እንተደሊኻ ውን ኣብ ዘለዎ መሊእካ ኣብ ኮምፕዩተር ክትክዝኖ (Save) ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ።

መልሲ፡ ሕቶታት ብኢንተርነት (online) ክትልእኽ ትኽእል። ንሕቶታትካ መልሲ ብመልክዕ ቪድዮ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ እንዳተዳለወ ነዚ ፕሮግራም ኣብ ዝኽፈት ናይ ፈይስ-ቡክ ግሩፕ ክወጽእ እዩ።

መልሲ፡ ኣብዚ ስልጠና ዝሳተፉ፥ ንመገዲ ዓወት ንምስዓብ ብጉሳትን፥ ውፉያትን ብምዃኖም ከቋርጹ ኣይንጽበዮምን ኢና፥ ነገር ግን ሓሓሊፉ፥ ብምኽንያት ጥዕና፥ ወይ ውን ሃንደበት መገሻ (ኢንተርኔት ኣብዘይብሉ) ድሕሪት ምትራፍ እንተ ኣጋጢሙ፥ እቲ  ዝኸፈልዎ  ከምዘልዎ ኮይኑ፥ ኣብ ካልእ ግዜ ነቲ ስልጠና ክወስድዎ ዕድል ይወሃቦም፥ ገንዘብ ምምላስ ግን፥ ገለ ሰባት ብዘይቅኑዕ መገዲ ስለ ዝጥቀሙሉ፥ ኣቋሪጽና ኢና፡፡

As featured in

VOA_logo